Contacts

Odessa

Phone:

+38 (068)118-32-59

Address:

st. Dalnytska 25-E
Kiev

Phone:

+38 (050) 652-27-27

Address:

st. Boryspilska, 12V
Nur-Sultan

Phone:

+7 (777) 753-753-8,
+7 (700) 753-753-8

Address:

st. Koshkarbaeva, 2

Feedback